Hướng dẫn sắp xếp sản phẩm trong WooCommerce WordPress

WooCommerce cung cấp nhiều tùy chọn để sắp xếp sản phẩm theo cách thủ công hoặc tự động. Bạn có thể sắp xếp sản phẩm theo giá, mức độ phổ biến, đánh giá, ngày tạo hoặc ngày cập nhật. Bạn cũng có thể sắp xếp sản phẩm theo các trường tùy chỉnh do bạn tạo.

Sắp xếp sản phẩm theo cách thủ công

Để sắp xếp sản phẩm theo cách thủ công, bạn có thể kéo và thả sản phẩm vào vị trí mong muốn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Truy cập WooCommerce > Sản phẩm từ menu quản trị WordPress.
  2. Nhấp vào tab Sắp xếp.
  3. Kéo và thả sản phẩm vào vị trí mong muốn.

Các sản phẩm xuất hiện đầu tiên trong danh sách sẽ xuất hiện ở đầu bảng sản phẩm trên giao diện người dùng.

Sắp xếp sản phẩm tự động

WooCommerce cũng cung cấp một số tùy chọn để sắp xếp sản phẩm tự động. Để thực hiện việc này, bạn cần đi tới WooCommerce > Cài đặt > Sản phẩm > Bảng sản phẩm. Trong phần Sắp xếp, bạn có thể chọn các tùy chọn sau:

  • Mặc định sắp xếp (tùy chỉnh thứ tự + tên): Sản phẩm sẽ được sắp xếp theo thứ tự bạn đặt trong metabox Thứ tự menu của sản phẩm. Nếu bạn chưa đặt thứ tự cho sản phẩm, chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
  • Mức độ phổ biến (doanh số): Sản phẩm sẽ được sắp xếp theo số lượng sản phẩm đã bán.
  • Đánh giá trung bình: Sản phẩm sẽ được sắp xếp theo mức độ đánh giá trung bình của khách hàng.
  • Sắp xếp theo gần đây nhất: Sản phẩm sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian tạo hoặc cập nhật.
  • Sắp xếp theo giá (tăng dần): Sản phẩm sẽ được sắp xếp theo giá từ thấp đến cao.
  • Sắp xếp theo giá (giảm dần): Sản phẩm sẽ được sắp xếp theo giá từ cao đến thấp.

Bạn cũng có thể sắp xếp sản phẩm theo các trường tùy chỉnh do bạn tạo. Để thực hiện việc này, bạn cần thêm trường tùy chỉnh vào sản phẩm và chọn trường đó làm trường sắp xếp trong phần Sắp xếp của cài đặt WooCommerce.